Algemene Voorwaarden Holzem Kantoorefficiency v.o.f.

Artikel 1 Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen Holzem Kantoorefficiency v.o.f., hierna te noemen Holzem, en haar afnemers, hierna te noemen Afnemer. Holzem aanvaardt geen inkoopvoorwaarden van Afnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Prijzen
De prijzen zoals vermeld op de website van Holzem zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Holzem verplicht zich om eventuele prijswijzigingen vóór levering aan Afnemer door te geven, waarop Afnemer het recht heeft de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 3 Bestellen
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt Afnemer per ommegaande een automatisch gegenereerde email van Holzem ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Deze dient ter controle voor Afnemer van wat hij besteld heeft. De bevestiging geldt niet automatisch als bindende acceptatie van Holzem van de bestelling. Holzem behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4a Annuleren/retourneren binnen 10 dagen
Afnemer heeft het recht de bestelling binnen 10 dagen te annuleren of te retourneren. Indien de bestelling nog niet door Holzem verzonden was op het moment van annulering worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de bestelling al verzonden was zijn de gemaakte verzendkosten voor rekening van Afnemer. Indien Afnemer de bestelling (of een gedeelte daarvan) na ontvangst wil retourneren dan dient hij dit vooraf per email aan te geven. Afnemer ontvangt daarop een RMA nummer onder vermelding waarvan hij de goederen kan retourneren. De goederen dienen ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking geretourneerd te worden voor rekening en risico van Afnemer. Beschadigde en/of geopende goederen worden niet gecrediteerd.

Artikel 4b Retourneren buiten de termijn van 10 dagen
Indien Afnemer buiten de termijn van 10 dagen goederen wenst te retourneren dan kan dat uitsluitend indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• de originele  verpakking is ongeopend
• de originele verpakking is onbeschreven
• de goederen zijn niet langer dan 6 maanden geleden geleverd
Indien hieraan voldaan wordt dient Afnemer de retour vooraf per email aan te vragen. Afnemer ontvangt daarop een RMA nummer onder vermelding waarvan hij de goederen kan retourneren voor eigen kosten en risico. Na ontvangst en controle worden (indien alles in orde is bevonden) de geretourneerde goederen gecrediteerd onder inhouding van 10% retourkosten (met een minimum bedrag van € 25,00).

Artikel 5 Levering
De levering van de bestelling geschiedt op de wijze zoals Afnemer bij bestelling heeft aangegeven. De leveringstermijn bedraagt in de regel maximaal 2 werkdagen. Holzem zal Afnemer informeren indien de verwachte leveringstermijn van zijn bestelling langer zal zijn dan deze 2 werkdagen. Afnemer is hierop gerechtigd de bestelling te annuleren. Holzem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel overschrijden van de leveringstermijn. Toezeggingen over leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief en Afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 6 Garantie
Op alle geleverde goederen zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant van toepassing. Holzem verplicht zich tot een correcte afhandeling van garantieclaims.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Holzem totdat de volledige betaling van de desbetreffende goederen is ontvangen.

Artikel 8 Betaling
Indien de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Afnemer. Tevens is Holzem gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Holzem en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.